ΕΙΣΑΓΩΓΗ

LOCUS: Εργαλείο για δημιουργική τοποθέτηση τοποθεσιών – Πώς να κάνετε τις δικές σας παρεμβάσεις?

1ο ΒΗΜΑ: ΜΕ ΠΟΙΟΝ

Χαρτογράφηση και ανάλυση των ενδιαφερόμενων

2ο ΒΗΜΑ: ΠΟΥ & ΓΙΑΤΙ

Αξιολόγηση του χώρου & παρούσα κατάσταση

3ο ΒΗΜΑ. ΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ

Οραματισμός της επιθυμητής αλλαγής & Σχεδιασμός

4o BHMA. ΑΛΛΑΓΗ

Παρεμβάσεις στον χώρο σε μικρό ή/και σε μεγάλο χρονικό διάστημα

5o BHMA: ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ

…ήρθε η ώρα για γιορτή!

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

LOCUS: ΕΡΓΑΛΕΙΑ για ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ PLACEMAKING

Τo παρόν σύνολο εργαλείων place-making δημιουργήθηκε στα πλαίσια του έργου Erasmus+ Creative place-making – The path to active European citizenship στο οποίο συνεργάστηκαν οι οργανισμοί KA-MATRIX (Κροατία), Urban Gorillas (Κύπρος) και ο Σύλλογος Εκπαίδευσης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Φινλανδίας).

Τα εργαλεία απευθύνονται σε οργανισμούς και ομάδες που εργάζονται με παιδιά και νέους στους τομείς του νεανικού ακτιβισμού, της μη τυπικής εκπαίδευσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Αποτελείται από εκπαιδευτικό υλικό και παραδείγματα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά τη διενέργεια των δραστηριοτήτων σας για τη δημιουργία place-making (συμμετοχικός σχεδιασμός τόπου).

Τα εργαλεία αυτά διαμορφώνουν τη διαδικασία σε πέντε βήματα (Place-making steps) που σας καθοδηγούν με ένα δομημένο τρόπο από την αρχή μέχρι το τέλος του σχεδιασμού των δράσεών σας.

Τι ακριβώς όμως είναι το δημιουργικό place-making?

Το place-making είναι μία διαδικασία δημιουργίας και/ή μετασχηματισμού δημόσιων χώρων με έμφαση στους ανθρώπους, τις ανάγκες και επιθυμίες τους, τις φιλοδοξίες και τις ενδοιασμούς τους για τους κοινούς δημόσιους χώρους. Είναι μια διαδικασία στην οποία φορείς και άτομα συνεργάζονται με στόχο την αναπροσαρμογή και την αναδημιουργία δημόσιων χώρων ώστε να είναι ανοιχτοί και προσβάσιμοι στην ευρύτερη κοινότητα.

Το δημιουργικό place-making είναι ένα είδος place-making που εμπλέκει μέλη μιας κοινότητας με καλλιτέχνες, οργανισμούς τέχνης και πολιτισμού και άλλους φορείς (που θεωρείτε σημαντικούς σε αυτή τη διαδικασία) και δίνει έμφαση σε δημιουργικούς και καλλιτεχνικούς τρόπους μετασχηματισμού του δημόσιου χώρου. Υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες των ορισμών, αλλά η γενική συναίνεση είναι ότι το δημιουργικό place-making περιλαμβάνει τις τέχνες και τον πολιτισμό.

Τα εργαλεία που έχετε στα χέρια σας μπορούν να σας βοηθήσουν να διενεργήσετε το μετασχηματισμό ενός χώρου με τρόπους που να ενσωματώνουν την πολιτιστική κληρονομιά που σχετίζεται με τον κάθε χώρο.

Αλλά τι είναι η πολιτιστική κληρονομιά για τα νέα άτομα?

Εκπαίδευση για την πολιτιστική κληρονομιά

Η πολιτιστική κληρονομιά είναι αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας και αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον. Μπορεί να είναι υλική, άυλη ή ψηφιακή. Η πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να αλλάξει ή να διατηρηθεί και να μεταφερθεί στις επόμενες γενιές και αναφέρεται στις αλλαγές που προκύπτουν στις αξίες, στις πεποιθήσεις, στις γνώσεις, στις δεξιότητες, τις πρακτικές και τις παραδόσεις μιας ομάδας ανθρώπων

Η εκπαίδευση για την πολιτιστική κληρονομιά είναι μια δραστηριότητα που στοχεύει στην υποστήριξη της ανάπτυξης και της εξέλιξης των ατόμων, μέσα από την ενδυνάμωση των πολιτιστικών τους ικανοτήτων και την εξασφάλιση της κοινωνικής τους ενσωμάτωσης. Κύριος στόχος είναι η ανάπτυξη πολιτισμικού γραμματισμού για όλες και όλους: η παροχή γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τον εντοπισμό, καθορισμό, αξιολόγηση, διαχείριση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και τη δημιουργία νέας.

Η πολυδιάστατη αναζήτηση της δικής μας πολιτιστικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών φαινομένων της ανθρωπότητας στο σύνολό της, μαζί με άλλους, διευρύνει την κατανόηση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και ενισχύει τον διαπολιτισμικό διάλογο. Η εκπαίδευση στην πολιτιστική κληρονομιά ενισχύει την ικανότητα των παιδιών και των νέων, ώστε να μπορούν να κατανοήσουν τη σημασία του πολιτισμού για το άτομο, τις κοινότητες και τις κοινωνίες όσον αφορά τη συνολική ευημερία, τη βιωσιμότητα και τη δημοκρατία. Ενισχύει επίσης την ικανότητα ώστε να μπορείς να εντοπίσεις τη σιωπηλή και δύσκολη πολιτιστική κληρονομιά και τις χρήσης της για την προώθηση πολιτικών ή άλλων συμφερόντων.

Η εκπαίδευση στην πολιτιστική κληρονομιά διδάσκει μια πολιτιστικά βιώσιμη ανάπτυξη καθώς και συνολικά τις δεξιότητες που απαιτούνται. Ενισχύει την ικανότητα μιας ανοιχτής και κριτικής αξιολόγησης των λύσεων του παρελθόντος και των πολιτιστικών ιδεωδών, αξιών και κοινωνικών εξελίξεων που τις διέπουν.

Σημ.: Ένα εξαιρετικό εργαλείο για την έναρξη μιας συζήτησης για την πολιτιστική κληρονομιά με τους νέους είναι το Spinner of living heritage, σύνδεσμος εδώ:  https://www.aineetonkulttuuriperinto.fi/assets/Spinner_EN.pdf

Σχετικά με το εργαλείο για το Creative Place-making για την πολιτιστική κληρονομιά με τη συμμετοχή νέων

Το εργαλείο Creative Place-making για την πολιτιστική κληρονομιά των νέων αποτελείται από 5 στάδια:

1. ΜΕ ΠΟΙΕΣ/ΠΟΙΟΥΣ: Χαρτογράφηση και ανάλυση του χώρου παρέμβασης
2. ΠΟΥ & ΓΙΑΤΙ: Αξιολόγηση χώρου & παρούσας κατάστασης
3. ΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ: Οραματισμός επιθυμητής αλλαγής & σχεδιασμός της.
4. ΑΛΛΑΓΗ: Βραχυπρόθεσμες ή/και μακροπρόθεσμες χωρικές παρεμβάσεις
5. ΕΟΡΤΑΣΜΌΣ

Τα δύο πρώτα βήματα της διαδικασίας για το δημιουργικό place-making για την πολιτιστική κληρονομιά με τη συμμετοχή των νέων αφορούν τον προσδιορισμό του τριγώνου αλληλεπίδρασης: software-hardware-orgware [1].

 

SOFTWARE

αφορά τους χρήστες, τα μοτίβα κίνησης/αλληλεπίδρασής τους και τις εμπειρίες τους.

Αυτό διερευνάται στο βήμα 1 “Με ποιον”.

HARDWARE

το δομημένο περιβάλλον, η διαμόρφωση των κτιρίων και των υπαίθριων χώρων.

ORGWARE

η οργάνωση των λειτουργιών, η καθημερινή διαχείριση των δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης του χώρου.

Το hardware και το orgware προσδιορίζονται στο βήμα 2 “Where & Why”.

Συχνά, το βήμα 1 “Με ποιον” και το βήμα 2 “Πού και γιατί” μπορεί να είναι πολύ σύντομα, ειδικά αν ο λόγος για την έναρξη της διαδικασίας προκύπτει από την αλληλεπίδρασή σας με μια συγκεκριμένη κοινότητα (σε αυτή την περίπτωση γνωρίζετε ήδη ΜΕ ΠΟΙΟΝ συν-δημιουργείτε) ή προκύπτει από το ενδιαφέρον σας για μια συγκεκριμένη τοποθεσία (σε αυτή την περίπτωση γνωρίζετε ήδη ΠΟΥ και ΓΙΑΤΙ ξεκινάτε μια δημιουργική placemaking διαδικασία).

Οι πολιτιστικοί φορείς που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τη μεθοδολογία και τη διαδικασία που περιγράφεται στα Εργαλεία για το “Δημιουργικό place-making για την πολιτιστική κληρονομιά με τη συμμετοχή των νέων” μπορούν τελικά να αποφασίσουν να αλλάξουν τη σειρά μεταξύ του βήματος 1 και του βήματος 2,ανάλογα με τις υπάρχουσες συνθήκες.

[1] Van ‘t Hoff, Mattijs & Karssenberg, Hans & Laven, Jeroen & Glaser, Meredith. (2016). The City at Eye Level. Second and Extended Version.

1ο ΒΗΜΑ
ΜΕ ΠΟΙΟΝ 

Χαρτογράφηση και ανάλυση των ενδιαφερόμενων

Πολλά έργα διαμόρφωσης του τόπου ξεκινούν συχνά με το ερώτημα: τι λείπει από τους ανθρώπους σε αυτή τη γειτονιά ή τι πρέπει να αλλάξουμε σε αυτόν τον δημόσιο χώρο για να τον κάνουμε πιο προσιτό στην ευρύτερη κοινότητα;

Μπορείτε να κάνετε μια τοιχογραφία και κάποιες άλλες φυσικές παρεμβάσεις. Ωστόσο,  μπορείτε επίσης να τιμήσετε την περιοχή και την πλούσια ιστορία της γιορτάζοντας τον πολιτισμό της μέσω της μουσικής και της ψυχαγωγίας με τη συμμετοχή ποικίλων ατόμων, συμβάλλοντας παράλληλα στην αναβίωση της γειτονιάς!

 Έχοντας αυτά στο μυαλό σας, είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε!

 Αρχικά, αναρωτηθείτε: Με ποιον;

 Σε αυτό το πρώτο βήμα θα πρέπει να χαρτογραφήσετε και να ασχοληθείτε με ενδιαφερόμενους  – υπάρχουν άνθρωποι, οργανισμοί, ιδρύματα και άλλοι που μπορούν να σας βοηθήσουν με αυτή τη διεργασία σας.

 Ακολουθούν μερικά παραδείγματα για το πώς μπορείτε να το πετύχετε αυτό:

Αυτό το εργαλείο σας βοηθά να μεταμορφώσετε τους χώρους με τη βοήθεια μιας καλλιτεχνικής και πολιτιστικής προσέγγισης και της εκπαίδευσης στην πολιτιστική κληρονομιά.

 

 

1. ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
(υπόδειγμα/υλικό)

Στόχοι της άσκησης χαρτογραφίας:

 • να δημιουργήσετε ένα δεσμευτικό σχέδιο για τους ενδιαφερόμενους
 • να κατανοήσετε το βαθμό που θα εμπλακείτε με τους ενδιαφερόμενους
 • να συντονίσετε την ομάδα σας, το χρόνο και τα χρήματά σας αναλόγως

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

60 λ.

ΆΤΟΜΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

5 – 15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

1 – 2

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ?

 • χάρτη τεσσάρων τεταρτημόριων ( Mendelow’s Power-Interest Matrix)
 • αυτοκόλλητες σημειώσεις (για την καταγραφή των ενδιαφερομένων)
 • στυλό ή μαρκαδόρους

ΑΣΚΗΣΗ:

 1. Γράψτε τα ονόματα όλων των ενδιαφερομένων που μπορείτε να σκεφτείτε σε ένα αυτοκόλλητο σημείωμα (ένα όνομα ανά αυτοκόλλητο σημείωμα).
 2. Συζητήστε με την ομάδα πόσο ενδιαφέρον και μπορεί να επηρεάσει αυτό το άτομο ή ο οργανισμός στο έργο σας
 3. Τοποθετήστε το αυτοκόλλητο σημείωμα στο κατάλληλο τεταρτημόριο του χάρτη
 4. Στο τέλος, συζητήστε ξανά με την ομάδα σας και δείτε αν είναι απαραίτητο να μετακινήσετε κάποιο από τα αυτοκόλλητα σημειώματα από το ένα τεταρτημόριο στο άλλο ή αν λείπει κάποιος από το χάρτη

 

Καθώς αρχίζετε να προχωράτε σε αυτά τα βήματα, θέστε τα εξής ερωτήματα σε εσάς και στην ομάδα σας:

 1. Ποιος ενδιαφέρεται στο να αλλάξουν τα πράγματα (βραχυπρόθεσμα ή/και μακροπρόθεσμα);
 2. Ποιος είναι πρόθυμος να συμμετάσχει με κάποιο τρόπο χρησιμοποιώντας τις γνώσεις ή τα χρήματά του;
 3. Υπάρχουν ήδη κονδύλια που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να γίνουν βελτιώσεις ή να μπορούν να σας βοηθήσουν να αναπτύξετε το πρόγραμμα σε αυτόν τον χώρο;
 4. Υπάρχουν ήδη οργανισμοί που θα μπορούσαν να παρέχουν μακροπρόθεσμη διαχείριση του χώρου;(αυτό ισχύει μόνο για τις μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις)

Πώς να φτιάξετε τον Πίνακα Ισχύος-Ενδιαφέροντος του Mendelow              (πρότυπο εργασίας):

Mendelow's matrix by Ka-Matrix

Επεξήγηση των κατηγοριών του Matrix

Οι τέσσερεις κατηγορίες: Four Categories

 • Υψηλό Ενδιαφέρον/Υψηλή Επιρροή: αυτοί είναι οι παίκτες κλειδιά και θα ήταν καλό να τους διαχειρίζεστε στενά. Αυτοί είναι οι ενδιαφερόμενοι που μπορούν να επηρεάσουν περισσότερο την επιτυχία του έργου σας.

 • Χαμηλό Ενδιαφέρον/ Υψηλή Επιρροή: δεδομένου ότι αυτή η ομάδα μπορεί να επηρεάσει το έργο σας, θα πρέπει να την κρατήσετε ικανοποιημένη, ανταποκριθείτε στις ανάγκες τους προκειμένου να αισθάνονται πως συμμετέχουν. Αυτή η ομάδα δεν θα απαιτήσει τόσο μεγάλη δέσμευση, αλλά θα πρέπει και πάλι να παραμείνει ικανοποιημένη.

 • Υψηλό Ενδιαφέρον / Χαμηλή Επιρροή: κρατήστε αυτή την ομάδα ενημερωμένη. Συχνά η συζήτηση μαζί τους θα σας προσφέρει την κατάλληλη ενημέρωση και θα βοηθήσει ώστε να μην προκύψουν σημαντικά προβλήματα . Επιπλέον, μπορούν να προσδιορίσουν πεδία τα οποία μπορούν να βελτιωθούν και ίσως να έχουν παραβληθεί.

 • Χαμηλό Ενδιαφέρον/Χαμηλή Επιρροή: αυτή η ομάδα έχει μικρή επιρροή ή μικρό ενδιαφέρον για το έργο σας και θα πρέπει να παρακολουθείται, αλλά μην την αγνοείτε. Ενημερώστε τους για το έργο σας και στη συνέχεια ελέγξτε τους περιοδικά σε περίπτωση που κάποιος από αυτή την ομάδα μετακινηθεί σε άλλη.

2. ΤΑΥΤΟΠΟΙΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ:        ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ                (υπόδειγμα/υλικό εργασίας)

Στόχοι της άσκησης:

 • την κατανόηση των διαφορετικών, ακόμη και αντιφατικών συμφερόντων των ενδιαφερομένων
 • να πλαισιώσει τις προκλήσεις του συγκεκριμένου τόπου/της συγκεκριμένης γειτονιάς
 • να ασκήσετε μια βαθιά και αναλυτική προσέγγιση ενός προβλήματος σχεδιασμού

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

30 + 60 λ.

ΆΤΟΜΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

5 – 20

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

1 – 2

ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΙ

3 – 10

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ?

 • ο χάρτης των ενδιαφερομένων μερών (βλέπε άσκηση 1)
 • υπόδειγμα συνέντευξης
 • στυλό ή μαρκαδόρους

ΑΣΚΗΣΗ:

 1. Ρίξτε μια ματιά στους ενδιαφερόμενους από την άσκηση “1.Χαρτογράφηση” και συζητήστε ποιες είναι οι πιο σημαντικές ομάδες.
 2. Χωριστείτε σε ζευγάρια/ομάδες και επιλέξτε μια ομάδα ενδιαφερομένων που σας ενδιαφέρει περισσότερο. Προσπαθήστε να επιλέξετε όσο το δυνατόν πιο διαφορετικές ομάδες.
 3. Κανονίστε μια συνέντευξη με ένα άτομο από την ομάδα ενδιαφερομένων που επιλέξατε. Χρησιμοποιήστε το υπόδειγμα συνέντευξης και καταγράψτε τις απαντήσεις. Προσπαθήστε να ακούσετε και να κατανοήσετε με ανοιχτό μυαλό.
 4. Ανασυγκροτηθείτε μετά τις συνεντεύξεις και μοιραστείτε τα συμπεράσματά σας με την υπόλοιπη ομάδα.

2ο ΒΗΜΑ
ΠΟΥ & ΓΙΑΤΙ:

Αξιολόγηση του χώρου & παρούσα κατάσταση

Στόχος της άσκησης:

 • να αρχίσετε να διαφοροποιείτε μεταξύ των πτυχών του χώρου, ώστε να αποφασίσετε σε ποια θα επικεντρωθείτε

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

45 λ. ή περισσότερο

ΆΤΟΜΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

1 – 25

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

1 – 2

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ?

 • Smartphones ή tablets ή ψηφιακή κάμερα
 • Laptop & προτζέκτορα
 • Λογισμικό για την απεικόνιση των δεδομένων

Καθώς έχετε πλέον εντοπίσει τους ενδιαφερόμενού σας και τις γενικές ανάγκες τους, μπορείτε τώρα να αρχίσετε να εργάζεστε για να κάνετε τις ανάγκες αυτές πιο συγκεκριμένες και εστιασμένες. Ανάλογα με τις ομάδες στις οποίες αποφασίζετε να εστιάσετε, ένα εργαλείο που στις περισσότερες περιπτώσεις μπορεί να σας βοηθήσει σε αυτό είναι η φωτογραφία, είναι εύκολο να εφαρμοστεί, οι περισσότεροι άνθρωποι διαθέτουν smartphone και γνωρίζουν πώς να βγάζουν φωτογραφίες.

*(ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας και την ηλικία)

1. ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗ

Προκειμένου να καταλάβετε πώς η ομάδα επικέντρωσης βιώνει τον τόπο που πρόκειται να μεταμορφώσετε, μπορείτε να οργανώσετε μια πρώτη δραστηριότητα γύρω από δύο απλές ερωτήσεις:

1. Τι σας αρέσει περισσότερο στο Χ μέρος ;

2. Τι σας αρέσει λιγότερο στο Χ μέρος ;

Συνήθως είναι προτιμότερο να ξεκινάμε από αυτά που αρέσουν στους ανθρώπους σε έναν τόπο, έτσι ώστε, δεδομένου ότι υπάρχει η ευκαιρία να αλλάξουν τα πράγματα, να μην απορριφθεί κάθε πτυχή του. Επίσης, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δώσουμε έμφαση σε πιθανές θετικές πτυχές που μπορεί να υπάρχουν ήδη και να τις διευρύνουμε στην πορεία.

Συνιστάται επίσης να μην εξετάζονται και τα δύο ερωτήματα την ίδια ημέρα ή, αν χρειαστεί, να υπάρχει ένα κενό μεταξύ των δύο, ώστε να παραμείνει σαφές το ερώτημα στο οποίο εστιάζεται η προσοχή.

Μια σύντομη αλλά απαραίτητη εισαγωγή πριν από τη λήψη φωτογραφιών μπορεί να περιλαμβάνει συζήτηση πάνω σε αυτό,

. τόσο για να εστιάσετε σε μια λεπτομέρεια όσο και για να απαθανατίσετε μεγάλες περιοχές
. οι λεπτομέρειες, των περιοχών ή των πραγμάτων που έχουν προσωπική σημασία για κάθε μέλος της ομάδας – δεν πειράζει να έχουμε διαφορετικές ιδέες για τον κοινό μας χώρο
. προσέχοντας να μην συμπεριλάβετε τα πρόσωπα των ανθρώπων ή άλλα στοιχεία που τους κάνουν αναγνωρίσιμους

2. ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ/ ΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

Μόλις ολοκληρωθούν οι εικόνες όλων, αυτές θα πρέπει να:

  1. μπορούν να συγκεντρωθούν σε μία συσκευή.
  2. συζητηθούν από την ομάδα, ώστε να εντοπιστούν θεματικές στις εικόνες. Αυτό είναι ένα σημαντικό μέρος της διαδικασίας, καθώς πολλές φορές οι λόγοι για τη λήψη μιας εικόνας είτε επειδή κάτι αρέσει ή δεν αρέσει στα άτομα μπορεί να μην είναι άμεσα προφανείς.
  3. να μετρήσετε τον αριθμό των εικόνων για κάθε θεματική
  4. οπτικοποιήστε τα δεδομένα
  5. συζητήστε τα δεδομένα αυτά και να ορίσετε προτεραιότητες

Ανάλογα με τις προτεραιότητες που έχει θέσει η ομάδα, 1 ή 2 συγκεκριμένοι τομείς ή θέματα, για παράδειγμα “σκιά”, “παιχνίδι”, “παρεμβολές”, “επικοινωνία μεταξύ γειτόνων”, και άλλα.

Ένας άλλος τρόπος για να γίνουν πιο συγκεκριμένες οι ανάγκες της ομάδας και να επικεντρωθεί ο στόχος του έργου είναι ο εξής:

3. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ 

(υλικό εργασίας/πρότυπο)

Στόχος της άσκησης:

 • να προσδιορίσει τις τρέχουσες καταστάσεις του τόπου
 • να προσδιορίσει τις ευκαιρίες του τόπου
 • να συμπεριλάβει τους ενδιαφερόμενους στη διεργασία

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

30 λ.

ΆΤΟΜΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

5 – 15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

1 – 2

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ?

  • έγγραφο με ερωτήσεις
  • στυλό ή μαρκαδόρους
  • Χάρτης των ενδιαφερομένων μερών από το βήμα 1.

ΑΣΚΗΣΗ

1. Φτιάξτε το ερωτηματολόγιο σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του τόπου στον οποίο κάνετε την παρέμβαση.

Παράδειγμα:

1. Είναι ο τόπος ελκυστικός και εύκολα προσβάσιμος (συγκοινωνία κ.λπ.);
2. Τι περιβάλλει τον τόπο (τι υπάρχει κοντά που οι άνθρωποι είναι/μπορούν να χρησιμοποιήσουν;)
3. Ποιος ζει σε αυτή τη γειτονιά;
4. Πώς αισθάνομαι σε αυτό το μέρος;

2. Τώρα εντοπίζετε τις ευκαιρίες με τις ακόλουθες ερωτήσεις:

 1. Τι σας αρέσει περισσότερο σε αυτό το μέρος και γιατί;
  2. Κάντε έναν κατάλογο με τα πράγματα που θα θέλατε να βελτιώσετε σε αυτό το μέρος
  3. Χωρίστε τον κατάλογο σε δύο σειρές και γράψτε: ποιες αλλαγές θα μπορούσαν να γίνουν σε μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις και ποιες σε βραχυπρόθεσμες
  4. Γράψτε το κόστος για αυτές τις παρεμβάσεις (προσθέστε μια σειρά)
  5. Χρησιμοποιήστε τον χάρτη των ενδιαφερομένων από το προηγούμενο βήμα (βήμα 1) και προσδιορίστε ποιος μπορεί να σας βοηθήσει και πώς (τοπικοί καλλιτέχνες, δάσκαλοι σχολείων, ιδιώτες κατασκευαστές, πολιτικοί, άνθρωποι από τη γειτονιά κ.λπ.)

4. ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

(υλικό εργασίας/πρότυπο)

 

Αυτή η “μέθοδος αναγνώρισης αντικειμένων” μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συζητήσετε, να θυμηθείτε τα πράγματα που έχετε ήδη μάθει και να αναζητήσετε νέες πληροφορίες. Ο σκοπός δεν είναι μόνο να βρεθούν “σωστές” λύσεις, αλλά να εξεταστεί για παράδειγμα η κατανάλωση, η σημασία του να χτίζουμε όλο και περισσότερο τώρα και στο μέλλον. Από την άλλη, ορισμένες ερωτήσεις ενισχύουν τις δεξιότητες ενσυναίσθησης, προκαλούν την περιέργεια, ενθαρρύνουν τη συζήτηση μεταξύ των γενεών ή ακόμα μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για κάτι άλλο, για παράδειγμα για δημιουργική ή καλλιτεχνική εργασία.

Η συζήτηση μπορεί να διεξαχθεί, για παράδειγμα, με τη βοήθεια μιας τρισδιάστατης εικόνας που βρίσκεται στο διαδίκτυο, η οποία μπορεί να βρεθεί π.χ. σε δικτυακούς τόπους μουσείων. Ή μπορεί να δοθεί στην ομάδα ένα αντικείμενο προς εξέταση και να απαντήσουν στις παρακάτω ερωτήσεις με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Το αντικείμενο μπορεί να είναι ένα κτίριο, ένα μνημείο, ένα πάρκο ή ένα μέρος στη φύση.

 

Στόχοι της άσκησης:

 • να ενισχύσει τις δεξιότητες κριτικής και συλλογισμού των πηγών, να ενθαρρύνει τη χρήση της φαντασίας

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

60 λ.

ΆΤΟΜΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

5 – 25

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

1 – 2

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ?

 • ερωτηματολόγιο / οδηγίες
 • στυλό, μαρκαδόρους, χαρτί

ΑΣΚΗΣΗ

Εξετάστε αυτές τις ερωτήσεις/εργασίες σε ζευγάρια ή μικρές ομάδες. Μοιραστείτε τις σκέψεις σας με όλη την ομάδα στη συνέχεια.

Eξερεύνηση/βιώσιμη ανάπτυξη

1. Τι είναι αυτό; Ποιος το έκανε, πού και πότε;
2. Γιατί έγινε αυτό; Για ποιο σκοπό;
3. Πώς έγινε; Τι χρειαζόταν για την κατασκευή του;
4. Πώς είναι: σχήμα, χρώμα, μέγεθος και υλικό; Περιγράψτε το μέρος/κτίριο έτσι ώστε να μπορεί να το “δει” ακόμη και ένας τυφλός.
5. Ποιο είναι το μέλλον αυτού του αντικειμένου; Μπορείς να το αντικαταστήσεις; Είναι απαραίτητο;

Διαγενεακή

6. Τι λέει ο τόπος για την εποχή του, τον πολιτισμό και τους ανθρώπους του;
7. Έχετε προηγούμενες εμπειρίες με αυτό το είδος κτιρίου; Τι είδους εμπειρία;
8. Ποια είναι η αξία του; Είχε ιστορική, κοινωνική, πολιτιστική ή πολιτική σημασία;
9. Έχει αλλάξει η αξία κατά τη διάρκεια της ιστορίας της; Γιατί; Τι πιστεύεται γι’ αυτό στις μέρες μας;
10. Έχει ενώσει αυτό το κτίριο ανθρώπους, ομάδες, κοινότητες;

Φαντασία

11. Σε ποιον ανήκε (φύλο, ηλικία, επάγγελμα, θέση στην κοινωνία);
12. Τι είδους άνθρωπος το έφτιαξε αυτό;
13. Τι θα θέλατε να ρωτήσετε σχετικά με αυτό το αντικείμενο;

Έμπνευση, π.χ. δοκίμιο, σχέδιοing

14. Σχεδιάστε αυτό το μέρος.
15. Γράψτε μια ιστορία που περιλαμβάνει αυτό το μέρος.
16. Δημιουργήστε μια διαφήμιση/ένα βίντεο που το μεταπωλεί.
17. Έχετε πλέον συζητήσει αυτό το μέρος με ένα άλλο άτομο. Φτιάξτε ένα καρτούν από τη συζήτησή σας. Ποια νέα πράγματα μάθατε ο ένας για τον άλλον κατά τη διάρκεια αυτής της αποστολής;
18. Στη συνέχεια, δώστε μια ομιλία σε μια άλλη ομάδα για αυτό το μέρος.

3ο ΒΗΜΑ
ΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ

Οραματισμός της επιθυμητής αλλαγής & Σχεδιασμός

Με βάση την έρευνα που έγινε στα βήματα 1 και 2, ήρθε η ώρα να αρχίσετε να οραματίζεστε μια αλλαγή στον τόπο.

Ο σχεδιασμός είναι η επίλυση προβλημάτων: Φανταστείτε την καλύτερη δυνατή εμπειρία που θα μπορούσατε να δημιουργήσετε με τους πόρους που διαθέτετε: Ποια θα ήταν μια καλή και εφικτή βελτίωση για όλους τους εμπλεκόμενους στον τόπο που έχουμε επιλέξει;

Ο καλύτερος τρόπος είναι να σχεδιάσετε από κοινού και να λαμβάνετε υπόψη σας όλες τις διαφορετικές απόψεις: Να θυμάστε, ότι δεν υπάρχει σωστή ή λανθασμένη απάντηση σε ένα πρόβλημα σχεδιασμού. 

 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις ακόλουθες ασκήσεις. Σε αυτό το στάδιο, πρέπει να εμπλέξετε όλα τα άτομα που συμμετείχαν στα προηγούμενα βήματα.

1. ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ας θυμηθούμε:

 1.   Έχετε επιλέξει τον τόπο πολιτιστικής κληρονομιάς στην πόλη, το χωριό ή την τοπική σας κοινότητα.
 2.   Αναρωτηθήκατε γιατί αυτός ο τόπος είναι σημαντικός για εσάς, τη γειτονιά σας και τους ανθρώπους που ζουν εδώ.
 3.   Έχετε εντοπίσει όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς σας και έχετε συνεργαστεί μαζί τους.

Τώρα ήρθε η ώρα να φτιάξετε το σχέδιό σας για το όραμά σας – ας ξεκινήσουμε λοιπόν.

Βήμα 1ο.

Μεταφράστε τις ιδέες που σας δόθηκαν από τα προηγούμενα βήματα σε ένα σχέδιο δράσης

Στόχοι άσκησης:

 • να επανεξεταστούν οι ιδέες που προέκυψαν
 • να σταθεροποιηθούν σε ένα όραμα
 • να αναπτυχθούν πιο συγκεκριμένες συστάσεις

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

1 ημέρα

ΆΤΟΜΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

εξαρτάται από τον αριθμό των ενδιαφερομένων μερών σας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

1 – 2

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ?

 • στυλό
 • μαρκαδόρου
 • και χαρτί

ΑΣΚΗΣΗ:

1. Συγκεντρώστε όλες τις προηγούμενες ιδέες σας, τις φωτογραφίες και ό,τι άλλο υλικό διαθέτετε
2. Συγκεντρώστε όλους τους ενδιαφερόμενους σε μια ομάδα εργασίας
3. Καλέστε εθελοντές στην ομάδα εργασίας
4. Σχεδιάστε ένα χάρτη ή χάρτες με τα μέρη που επιλέξατε
5. Ζητήστε από την ομάδα εργασίας να ξανασκεφτεί όλο το υλικό που έχετε συλλέξει και να δείτε αν θέλετε να προσθέσετε κάτι

Βήμα 2ο.

Φτιάξτε το σχέδιό για το Όραμά σας

1. Σχεδιάστε ένα σχέδιο οράματος (να είστε δημιουργικοί – αυτό είναι δημιουργικό place-making). Χρησιμοποιήστε μια αφίσα με διαφορετικό υλικό και φτιάξτε μια διασκεδαστική αφίσα οράματος του τόπου που θέλετε να έχετε – αυτή είναι μια καλή άσκηση αν περιλαμβάνονται παιδιά.
2. Φτιάξτε ένα βίντεο με τα πλάνα από το πώς ήταν ο τόπος πριν και προσθέστε νέα και βελτιωμένα πράγματα που όλοι θέλουν να δουν (αυτό θα απαιτήσει κάποιον που ξέρει να κάνει βίντεο).
3. Αν εργάζεστε με άυλη πολιτιστική κληρονομιά, τότε προσπαθήστε να αποτυπώσετε τα συναισθήματά σας, ώστε να εκφράσετε γιατί αυτό είναι τόσο σημαντικό για εσάς, τους ανθρώπους σας, την ομάδα σας κ.λπ.
4. Κάντε μια παρουσίαση PowerPoint όπου θα συμπεριλάβετε όλες τις απόψεις της ομάδας εργασίας

Αυτά είναι απλά παραδείγματα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποια δημιουργική απεικόνιση θέλετε. Απλά βεβαιωθείτε ότι είναι οπτικά ελκυστική και ότι όλοι μπορούν να την καταλάβουν.

Βήμα 3ο.

Κάντε τη συνοπτική αναφορά σας

1. Γράψτε μια σύντομη αναφορά που συνοψίζει τα συγκεκριμένα αποτελέσματα.
2. Μην ξεχάσετε να προσθέσετε συγκεκριμένες βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ιδέες, προτεραιότητες και εταίρους.
3. Επισυνάψτε αυτή τη συνοπτική έκθεση στο οπτικό σχέδιο που έχετε κάνει (επειδή δεν είναι δυνατόν να έχετε όλες αυτές τις πληροφορίες στο οπτικό σας σχέδιο).

 

Αυτή η συνοπτική αναφορά είναι πολύ σημαντική για το σχεδιασμό του επόμενου βήματος – Παρεμβάσεις στην πράξη!

2. ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΝΩΜΗΣ

(υλικό εργασίας)

Στόχος της άσκησης
 • να εκφραστούν λεκτικά και να γίνουν συγκεκριμένοι σχετικά με τα στοιχεία που η ομάδα θέλει να αλλάξει στο χώρο που εστιάζει

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

30 – 60 λ.

ΆΤΟΜΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

1 – 25

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

1 – 2

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ?

 • 2 είδη καρτών συμπλήρωσης σε διαφορετικά χρώματα
 • στυλό, μολύβια, μαρκαδόρους
 • smart phones, ταμπλέτες ή ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές

Μπορείτε να κάνετε αυτή την άσκηση τόσο στην περίπτωση που έχετε εφαρμόσει τη χρήση της φωτογραφίας στο βήμα 2 όσο και στην περίπτωση που δεν το έχετε επιλέξει. Εάν οι συνθήκες το επιτρέπουν, είναι προτιμότερο να ενσωματώσετε τη φωτογραφία στο έργο, καθώς αναφέρεται ευρέως ότι επιτρέπει στους συμμετέχοντες από παιδιά προσχολικής ηλικίας να εστιάζουν καλύτερα, να αναδείξουν την εμπειρία τους και να την εκφράσουν.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι συμμετέχοντες εργάζονται ατομικά.

ΑΣΚΗΣΗ:

1. Ετοιμάστε δύο είδη καρτών, με δύο διαφορετικά χρώματα. Μία, για το τι αρέσει στους συμμετέχοντες στο χώρο και μία για το τι δεν τους αρέσει.

Οι κάρτες μπορούν να μοιάζουν περίπου ως εξής. 

fill in cards
*Αν οι συμμετέχοντες έχουν ήδη φωτογραφίσει τι τους αρέσει και τι δεν τους αρέσει στο χώρο:

2. Κάθε συμμετέχων ξεφυλλίζει τις φωτογραφίες που έχει τραβήξει και αποφασίζει ποιο σημείο ή στοιχείο του αρέσει περισσότερο.

3. Μόλις αποφασίσουν, κάντε μια σύντομη συζήτηση για το πώς μπορούν να εξηγήσουν γιατί τους αρέσει περισσότερο. Ενθαρρύνετέ τους να αποφύγουν να απαντήσουν μόνο με μία ή δύο λέξεις, αλλά ζητήστε τους να προσπαθήσουν να εξηγήσουν σε έναν τυφλό γιατί τους αρέσει το συγκεκριμένο σημείο ή στοιχείο. Η χρήση παραδειγμάτων και η ανάλυση των ιδιοτήτων του χώρου ή των πραγμάτων είναι ιδιαίτερα χρήσιμη. Για παράδειγμα, αντί να απαντήσει κανείς με το “παγκάκι” , μπορεί να διευκρινίσει αν είναι το χρώμα, το υλικό, η θέση, η κατεύθυνση, η αίσθηση, το μέγεθος, η διάταξη, το σχήμα ή ακόμη και η μυρωδιά του που τους κάνει να το συμπαθούν ιδιαίτερα.

4.  Οι συμμετέχοντες συμπληρώνουν τις κάρτες τους. Μπορούν να γράψουν τα ονόματά τους στο πίσω μέρος, αν αυτό συμφωνηθεί.

*Αν οι συμμετέχοντες δεν έχουν φωτογραφίσει τι τους αρέσει και τι όχι στο χώρο, μπορείτε να ακολουθήσετε τα παραπάνω βήματα από μνήμης.

5. Οι προτιμήσεις όπως καταγράφονται στις κάρτες ανακοινώνονται και συζητούνται με όλη την ομάδα. Οι συμμετέχοντες μπορούν να εκφράσουν αν συμφωνούν ή διαφωνούν. Στο τέλος της συζήτησης μπορούν επίσης να συζητήσουν αν άλλαξαν γνώμη για ένα συγκεκριμένο στοιχείο ή σημείο αφού άκουσαν τις εξηγήσεις των άλλων για τις προτιμήσεις τους.

3. ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

 

Στόχοι της άσκησης:

 • να πειραματιστείτε οπτικά σε δυνατές παρεμβάσεις.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

60 – 80 λεπτά

ΆΤΟΜΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

1 – 25

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

1 – 2

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ?

 • Εκτυπωμένες φωτογραφίες του χώρου που έχουν τραβήξει οι συμμετέχοντες.
 • Ανάλογα με την τεχνική που αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε: ξυλομπογιές, μαρκαδόροι, περιοδικά και φυλλάδια, υπολογιστές, λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφιών, κόλλα, χαρτί.

Ένας τρόπος για να ξεκινήσετε να οπτικοποιείτε τις αλλαγές που θέλουν να εισαγάγουν οι συμμετέχοντες στον χώρο που εστιάζεται είναι να λάβετε φωτογραφίες και να παρεμβαίνετε άμεσα σε αυτές. Ανάλογα με τις δεξιότητες της ομάδας καθώς και με τους διαθέσιμους πόρους, αυτό μπορεί να γίνει είτε με ζωγραφική (με διάφορα υλικά), είτε με κολάζ ή μέσω ψηφιακών μέσων.

ΑΣΚΗΣΗ:

1. Οι συμμετέχοντες τραβούν φωτογραφίες του συγκεκριμένου κομματιού του χώρου που θα ήθελαν να αλλάξουν περισσότερο.

2. Οι φωτογραφίες εκτυπώνονται ή γίνονται διαθέσιμες ψηφιακά στην ομάδα. Εδώ, ανάλογα με την δυναμική της ομάδας, μπορείτε να αποφασίσετε αν θα παρέχετε σε κάθε συμμετέχοντα την πραγματική φωτογραφία που έχουν τραβήξει ή αν θα ανακατεύσετε τις φωτογραφίες μεταξύ των μελών.

3. Οι συμμετέχοντες παρεμβαίνουν στις φωτογραφίες με τα επιλεγμένα μέσα (ζωγραφική, κολλάζ, ψηφιακά ή άλλα).

4. Οι νέες εικόνες συζητούνται με την ομάδα. Σε αυτό το σημείο, μπορούν να βοηθήσουν στο να αναγνωρίσουν:

a) ποιο είναι το στοιχείο που χρειάζεται περισσότερο αλλαγή
b) γιατί
c) τι είναι εφικτό σύμφωνα με τους διαθέσιμους πόρους (προϋπολογισμό ή άλλα)

4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 3D ΜΟΝΤΕΛΟΥ

 

Στόχοι της άσκησης:

 • οπτικοποιήστε το τι θα μπορούσε να είναι
 • κατανοήστε την κλίμακα και μάθετε την χωρική σκέψη
 • συζητήστε, σχεδιάστε και δουλέψτε μαζί

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2 ημέρες τουλάχιστον

ΆΤΟΜΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

5 – 15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

1 – 2

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ?

 • ένας χάρτης του επιλεγμένου τόπου σε μια συγκεκριμένη κλίμακα (ανάλογα με το μέγεθος του τόπου)
 • κάποια κατανόηση / προσέγγιση μετρήσεων των κατακόρυφων διαστάσεων του τόπου, όπως τα ύψη των γύρω κτιρίων, των δέντρων κλπ.
 • υλικό για την κατασκευή μοντέλου, όπως μονόχρωμο χαρτόνι, κόλλα κλπ.
 • υλικό για την οπτικοποίηση των μελλοντικών αλλαγών, όπως ανακυκλώσιμα υλικά

ΑΣΚΗΣΗ:

Προσαρτήστε το χάρτη του επιλεγμένου χώρου στον οποίο θα γίνει η δημιουργία του χώρου, σε μια σκληρή επιφάνεια, όπως ένα κομμάτι χαρτόνι. Δημιουργήστε ένα 3D μοντέλο του υπάρχοντος χώρου, μετρώντας τα ύψη των γύρω στοιχείων, όπως κτίρια, δέντρα κ.λπ. στη σωστή κλίμακα. Εάν ο σχεδιασμός του εδάφους είναι ανισόπεδος – υπάρχουν πολλές διαφορές ύψους – προσπαθήστε να τις μιμηθείτε στο μοντέλο σας.
Όταν το μοντέλο κλίμακας της υπάρχουσας κατάστασης είναι έτοιμο, ξεκινά η διασκέδαση. Χρησιμοποιήστε, για παράδειγμα, ανακυκλώσιμα υλικά, χαρτόνια ή πλαστελίνη για να σχεδιάσετε τις αλλαγές που χρειάζεται ο χώρος. Μετακινήστε τα στοιχεία:
Το μοντέλο κλίμακας είναι ένας καλός τρόπος για να δοκιμάσετε τις επεμβάσεις στον τόπο. Παίξτε, συζητήστε με την ομάδα σας και πιο σημαντικό από όλα, δοκιμάστε – με τη βοήθεια του μοντέλου κλίμακας – να οπτικοποιήσετε πώς οι αλλαγές που σχεδιάζετε αλλάζουν τον χώρο.

Tip: Αν ο τόπος δημιουργίας του χώρου είναι έξω, προσπαθήστε να προσομοιώσετε το μικροκλίμα του χώρου. Πού καίει περισσότερο ο ήλιος; Αυτό θα ήταν τότε το καλύτερο μέρος για σκιά; Ή υπάρχει κάποιο ιδιαίτερα ανεμοδαρμένο σημείο στην περιοχή; Ίσως όχι τότε να επιλέξετε αυτό το σημείο ως το ‘παλάτι’ για να καθίσετε και να διαβάσετε ένα βιβλίο;

4o BHMA.
ΑΛΛΑΓΗ

Παρεμβάσεις στον χώρο σε μικρό ή/και σε μεγάλο χρονικό διάστημα

Φτάσαμε στο τέταρτο βήμα – Ήρθε η ώρα για τις παρεμβάσεις. Πάρτε το σχέδιο που ετοιμάσατε και αρχίστε τη δουλειά.

Να θυμάστε: To Creative Place-making επικεντρώνεται σε πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως έκθεση δημόσιας τέχνης, συναυλίες σε εξωτερικό χώρο, προβολές ταινιών στο πάρκο και εγκαταστάσεις με θεματικές της τέχνης!

Έχοντας υπόψη αυτό, μπορείτε να έχετε παρεμβάσεις με κοντινούς ή μακροπρόθεσμους στόχους. Εξαρτάται από τον χώρο στον οποίο εργάζεστε, τον αριθμό των ατόμων στην ομάδα σας, τους εμπλεκόμενους φορείς και άλλες λεπτομέρειες της διαδικασίας διαμόρφωσης του χώρου.

How to do – Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις

Η παρέμβαση μικρής διάρκειας στους δημόσιους χώρους διαρκεί συνήθως από 1 έως 30 ημέρες

 

Παρακάτω παρουσιάζονται μερικά παραδείγματα παρεμβάσεων του Creative place-making:

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Αυτό το σχέδιο δραστηριοτήτων περιλαμβάνει ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσετε όταν υλοποιείτε την παρέμβαση

1. Ποια είναι η ομάδα υλοποίησης μου;

γράψτε ονόματα και λειτουργίες: π.χ. ηγέτης ομάδας, συντονιστής εθελοντών, υπεύθυνος για τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης και τις δημόσιες σχέσεις, τεχνική υποστήριξη κλπ.

2. Ποιες είναι οι ευθύνες κάθε μέλους της ομάδας;

γράψτε την ευθύνη για κάθε μέλος της ομάδας που αναφέρθηκε στην ερώτηση 1. και ορίστε το όνομα της δραστηριότητας για αυτά

3. Ποιο είναι το χρονικό πλαίσιο για κάθε δραστηριότητα;

σχεδιάστε το χρονικό πλαίσιο για κάθε δραστηριότητα, ώστε να είναι καλά συντονισμένες και κάθε άτομο να ξέρει τι και πότε να το κάνει

4. Τι χρειάζεστε για να υλοποιήσετε κάθε δραστηριότητα;

αναφέρετε όλα τα πράγματα που θα χρειαστείτε κατά την υλοποίηση κάθε δραστηριότητας του δημιουργικού χώρου

5. Πώς θα αποκτήσετε χρήματα για τη δραστηριότητα;

σημειώστε τα οικονομικά σας – σκεφτείτε ποιος μπορεί να σας βοηθήσει – τοπικό κατάστημα χρωμάτων, δήμος, τοπικά καταστήματα, ζητήστε δωρεές, τοπικοί καλλιτέχνες, μουσικοί, καφετέριες κλπ.

Παραδειγματα σχεδιων δραστηριοτητων:

Τέλος, η πιο σημαντική ερώτηση είναι: Τι έχουμε κάνει; Τι ήταν καλό και τι όχι; Γιατί; Αξιολογήστε τον εαυτό σας για να βελτιώσετε τις δεξιότητές σας και να διατηρήσετε τη μελλοντική βιωσιμότητα!!!

How to do – Μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις

Για να πραγματοποιήσετε αυτού του είδους παρεμβάσεις, θα πρέπει να συμπεριλάβετε εταίρους από δημόσιους, ιδιωτικούς, μη κερδοσκοπικούς και κοινοτικούς τομείς.

Αυτό σημαίνει ότι κάνετε μια μεγάλη αλλαγή στο φυσικό και κοινωνικό χαρακτήρα μιας γειτονιάς που θα έχει σημαντική σημασία στην πολιτιστική ζωή της πόλης σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ίδιες ερωτήσεις από το Σχέδιο Δράσης για τις παρεμβάσεις μικρού χρόνου, ΑΛΛΑ θα έχετε πολύ περισσότερους ανθρώπους εμπλεκόμενους και πολλούς περισσότερους ενδιαφερόμενους φορείς. Θα χρειαστεί επίσης πολύ περισσότερα χρήματα, επομένως προγραμματίστε εκ των προτέρων.

 

Παράδειγμα μακροπρόθεσμων παρεμβάσεων:  

 

amsterdam NDSM

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ!

Επίσης, όταν εργάζεστε με πολιτιστική κληρονομιά πρέπει να έχετε στο νου σας ότι οι χώροι αυτοί βρίσκονται υπό την προστασία των συντηρητών, οπότε θα χρειαστεί χρόνος για να εγκριθούν όλες οι μετατροπές! Μην ξεχάσετε να τους προσθέσετε στη λίστα των ενδιαφερομένων σας.

Αυτό είναι το τέλος αυτού του βήματος.

Έχετε κάνει εξαιρετική δουλειά.

Τώρα ήρθε η ώρα να προχωρήσετε στο τελευταίο βήμα και να γιορτάσετε, να εμπνευστείτε και να εμπνευστείτε!

5o BHMA
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ

… η στιγμή να ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΜΕ

Αφού χρησιμοποιήσαμε τα τέσσερα προηγούμενα βήματα της εργαλειοθήκης για να μεταμορφώσουμε τους τόπους με μια δημιουργική προσέγγιση που δίνει έμφαση στην πολιτιστική κληρονομιά, είναι τώρα η στιγμή να ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΜΕ

Μια διαδικασία που ακολουθεί τη φιλοσοφία του place-making τονίζει τη σημασία του εορτασμού, ως την πρώτη ευκαιρία να σηματοδοτηθεί το κλείσιμο του έργου και να αναγνωριστούν οι προσπάθειες της κοινότητας. Αυτό το βήμα θα αυξήσει την αίσθηση της ιδιοκτησίας και την αίσθηση του ανήκειν για τα παιδιά και τους νέους με τους οποίους εργαστήκατε. Ο εορτασμός των επιτευγμάτων τους και του γεγονότος ότι πέτυχαν κάτι δουλεύοντας από κοινού, ενισχύει την κοινοτική πτυχή του έργου και τη δυνατότητα για περαιτέρω συνεργασία.  

Ο εορτασμός μπορεί να λάβει τη μορφή μιας ημερήσιας εκδήλωσης που θα εγκαινιάζει το έργο, θα γιορτάζει από κοινού τα αποτελέσματα και θα τα αποκαλύπτει στην ευρύτερη κοινότητα του τόπου που μεταμορφώσατε. 

Ακολουθούν μερικές προτάσεις για τον εορτασμό!

 • Ο εορτασμός πρέπει να γίνει αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, όταν ο ενθουσιασμός και η ενέργεια των νέων είναι υψηλά.
 • Αν επιλέξετε να διοργανώσετε μια εκδήλωση, φροντίστε να προσκαλέσετε εκπροσώπους των ενδιαφερομένων μερών σας (που χαρτογραφήθηκαν κατά το βήμα 1) και τα άτομα που συνέβαλαν σε άλλα βήματα της διαδικασίας.
 • Αναγνωρίστε τη συμβολή όλων των εμπλεκομένων και αφιερώστε χρόνο για να ευχαριστήσετε ο ένας τον άλλον
 • Παρουσιάστε μια τεκμηρίωση του τόπου πριν/μετά (χρησιμοποιώντας φωτογραφίες και αφηγήσεις ιστοριών)
 • Ο εορτασμός μπορεί να περιλαμβάνει κοινή κατανάλωση φαγητού και ποτού, προσκαλώντας παράλληλα τα παιδιά ή τους νέους, τους επισκέπτες και άλλους συντελεστές να γνωρίσουν τα νέα χαρακτηριστικά του χώρου (παγκάκια, εξοπλισμό, καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις κ.λπ.)
 • Αποτυπώστε τα συναισθήματα των συμμετεχόντων παρέχοντας έναν μεγάλο καμβά ή μια μεγάλη επιφάνεια όπου οι άνθρωποι μπορούν να ζωγραφίσουν, να ζωγραφίσουν και να γράψουν σημειώσεις και ευχές. Εναλλακτικά, μπορείτε να καλέσετε τα παιδιά και τους νέους που συμμετείχαν στο έργο να γράψουν επιστολές εκτίμησης.

PUBLISHER

kamatrix logo

KA-MATRIX

Association for social development

Jurja Haulika 22.
47 000 Karlovac
Croatia

email: info@ka-matrix.hr
web: www. ka-matrix.hr
FB: https://www.facebook.com/UDRUGAKAMATRIX

PARTNERS:

urban gorillas logo

SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURA RY

Association of Cultural Heritage Education in Finland

Hallituskatu 2 B,
Business ID: 2148270–7
00170 Helsinki
Finland

email: info@kulttuuriperintokasvatus.fi
web: kulttuuriperintokasvatus.fi
FB: www.facebook.com/kupekasvatus

urban gorillas logo

URBAN GORILLAS

78 Vasileos pavlou
1021 Nicosia
Cyprus

email: urbangorillas.ngo@gmail.com
web:https://urbangorillas.org/
FB: https://www.facebook.com/Urban.Gorillas.ngo

AUTHORS:

KA- MATRIX:

Manuela Kasunić & Denis Mikšić

SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURA:

Eeva Astala & Ira Vihreälehto

URBAN GORILLAS:

Despo Pasia & Marina Kyriakou

IMAGES & ICONS:

private archive | freepik.com | flaticon.com

 

DESIGN:

Studio Ratković

This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

EU
TOOLBOX HRVATSKI
erasmus logo